Het Raster vzw - Privacy en Beroepsgeheim

Inleiding

Het Raster hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan het respecteren van jouw privacy. In deze richtlijn willen we jou op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat wij heel voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren.

Het Raster houdt zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Onder “gebruiker” verstaan we elke persoon, of zijn wettelijk vertegenwoordiger die gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Het Raster.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die ons door de gebruiker zelf werd gegeven of die wij via een betrokken partij hebben ontvangen.

We onderscheiden verschillende types van persoonsgegevens:

  • Persoonlijke gegevens: hiermee kunnen wij de gebruiker identificeren of ermee contact opnemen. Bijvoorbeeld: rijksregisternummer, naam, geslacht, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstellingen en alle andere informatie die we bevragen via de aanmeldfiche.
  • Aan autisme gerelateerde gegevens: indien je de intentie hebt om bij Het Raster in begeleiding te komen, wordt je uitgenodigd voor een gesprek. We vragen jou dan om een verslag met een vermoeden van autisme of een diagnose autisme mee te brengen. In dit gesprek gaan we jouw zorgvraag in kaart brengen.    We maken van dit gesprek een verslag op. De begeleider maakt van begeleidingsgesprekken een verslag op.

 Onder verwerking van gegevens verstaan wij het verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen van derden (zie verder) en wissen van gegevens.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Daarbij verwerken we uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Alle persoonsgegevens worden zowel digitaal als schriftelijk beveiligd beheerd door Het Raster en zijn enkel toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers. Zij mogen deze gegevens enkel verwerken in het kader van onze dienstverlening.

 

Geven wij gegevens door aan derden?

In bepaalde situaties zullen wij jouw gegevens doorgeven aan een betrokken partij. Dit is het geval indien

  • we een beroep doen op andere diensten die betrokken zijn bij het begeleidingsproces. Dit zal steeds in samenspraak zijn met jou, de gebruiker.
  • er een wettelijke verplichting op ons rust.
  • er een gerechtvaardigd belang is voor de gebruiker of voor Het Raster.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden vernietigd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving en/of continuïteit van onze dienstverlening. De aan autisme gerelateerde gegevens (inclusief de gegevens verkregen tijdens de begeleiding) worden vernietigd na vijf jaar na het afsluiten van de begeleiding. De persoonlijke gegevens worden zonder einddatum bewaard.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Het Raster heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Hiervoor hebben we met een externe partner BDO (www.bdo.be) een informatieveiligheidsplan opgesteld. Jaarlijkse laten we dit plan doorlichten. Daarnaast hebben we BDO al onze processen en toepassingen laten doorlichten en we hebben deze in overeenstemming gebracht met de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Functionaris voor de gegevensbescherming?

Het Raster heeft een interne functionaris voor de gegevens bescherming aangesteld. Hij houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan hem altijd contacteren via tom.helsen@hetraster.be

 

Wat zijn jouw rechten?

Je kan op eenvoudig verzoek jouw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren, aanvullen of laten verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Je kan hiervoor steeds mailen naar info@hetraster.be of je schriftelijk richten tot Het Raster, Boomsesteenweg 510A – 2020 Antwerpen. Voeg steeds een kopie van jouw identiteitskaart toe.

 

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over het uitoefenen van jouw rechten dan vragen wij jou om hierover zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacy beleid

Het Raster behoudt zich steeds het recht voor om zijn privacybescherming aan te passen indien nodig. Via onze website zullen we communiceren over deze aanpassingen. De laatste wijziging dateert van 9/5/2018.